Regulamin Apartamentów Ucho Igielne w Sandomierzu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Sarmata, Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz.
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. wew. 100.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby hotelowej nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 4. W przypadku rezerwacji gwarantowanej pokoju (wpłacona zaliczka lub podane dane karty kredytowej) i niestawiennictwa się Gościa do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową z karty kredytowej Gościa lub wpłaconej zaliczki.
 5. Rezerwacje niegwarantowane i nie potwierdzone telefonicznie przez klienta hotelu do godz. 18:00 dnia przyjazdu będą przez recepcję hotelu automatycznie anulowane.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). W przypadku odmowy okazania w/w dowodu, Recepcjonista ma prawo odmówić zameldowania Gościa i wydania klucza do pokoju.
 7. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby – doba hotelowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 w dniu wyjazdu. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Życzenie Gościa przedłużenia pobytu w Hotelu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju i zostanie zrealizowany w miarę dostępności wolnych pokoi w Hotelu.
 9. Zatrzymanie pokoju przez Gościa po godz. 12.00 tj. po zakończeniu doby hotelowej jest traktowane jako przedłużenie pobytu w hotelu, a system rezerwacyjny recepcji nalicza wtedy automatycznie opłatę za „późny wyjazd” Gościa.
 10. W przypadku, gdy Gość zajmie pokój przed godziną 16.00 tj. przed rozpoczęciem doby hotelowej rezerwacyjny program komputerowy Recepcji może naliczyć opłatę za „wczesny przyjazd”.
 11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 12. Hotel świadczy usługi na podstawie decyzji Komisji Kategoryzacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach nr EKST.III – 4226/20-91/09 z dnia 05.11.2009 r. – jak Hotel kategorii trzy gwiazdki (***) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 223/2004, poz. 2268 z późniejszymi zmianami).
 13. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 14. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu, dostęp do Internetu (WiFi / LAN) oraz usługę parkingu strzeżonego.
 15. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu oraz po wprowadzeniu się do pokoju.
 16. Gość hotelu winien wszystkie wartościowe rzeczy osobiste znajdujące się w jego bagażu podręcznym zdeponować w sejfie elektronicznym z indywidualnym kodem dostępu, będącym na wyposażeniu każdego pokoju i apartamentu hotelowego.
 17. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały zdeponowane przez Gościa w sejfie w pokoju hotelowym lub nie zostały oddane do depozytu hotelowego.
 18. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy, przekraczających wartość polisy OC Hotelu.
 19. Hotel ponosi odpowiedzialność prawną (polisa OC usługi parkingu strzeżonego) za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parkującego na terenie Hotelu. Warunkiem objęcia przez Hotel odpowiedzialności za pojazd jest podanie przez Gościa w momencie zameldowania w Hotelu pracownikowi recepcji numeru rejestracyjnego pojazdu celem wprowadzenia go do systemu rezerwacyjnego hotelu.
 20. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Wyrządzona szkoda (po dokonaniu jej wyceny przez Dyrekcję Hotelu) winna być pokryta przez Gościa gotówką lub kartą kredytową przy wymeldowaniu na recepcji Hotelu.
 21. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę magnetyczną pozostawić w recepcji.
 22. Za zagubienie przez Gościa klucza od wynajętego apartamentu w dworku lub pokoju w oficynie pobierana jest opłata 50 zł.
 23. Za rażące zabrudzenie pokoju lub apartamentu hotel pobiera przy wymeldowaniu od Gościa opłatę w wysokości 200 zł.
 24. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujki alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie hotelu lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu p. poż., hotel pobiera opłatę w wysokości 500 zł. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji p. poż. nastąpi przyjazd zastępów straży pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiany przez dowódcę jednostki straży pożarnej przybyłej do Hotelu na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa.
 25. Hotel akceptuje pobyt zwierząt Gości na terenie obiektu pod warunkiem zgłoszenia tego faktu recepcji hotelu w momencie dokonywania rezerwacji. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt Gości do pomieszczeń gastronomicznych (restauracja i winiarnia) oraz SPA hotelu.
 26. Palenie tytoniu wewnątrz budynków hotelu tj. w pokojach hotelowych oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych jest zabronione (Ustawa z dnia 08.04.2010 r., Dz.U. Nr 21 poz. 105 z 2010 r.).
 27. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 28. W pokoju hotelowym zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 29. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
  Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 30. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00.
 31. Osoba, która podczas pobytu rażąco naruszyła Regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu Gości albo szkodę innym osobom przebywającym na terenie Hotelu, albo też w inny sposób zakłóciła pobyt Gości w hotelu lub prawidłowe funkcjonowanie hotelu zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań recepcji hotelu, a w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 32. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
 33. Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania przy zameldowaniu płatności „z góry” w przypadku Gości będących w Hotelu po raz pierwszy. W przypadku odmowy Gościa  regulowania płatności „z góry”.
  Recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.
 34. Recepcjonista ma prawo zażądać od Gościa uregulowania rachunku za hotel wcześniej niż przy wyjeździe – w momencie gdy rachunek ten przekracza kwotę 1000 zł.
 35. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane przesyłką kurierską na koszt Gościa na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz Hotelu.
 36. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 37. Gość wyraża zgodę na wystawienie przez Hotel za zrealizowane lub zamówione usługi faktur VAT bez podpisu Gościa.
 38. Apartamenty Ucho Igielne*** nieodpłatnie użycza Gościom Hotelu oddając im w prywatne użytkowanie na czas ich pobytu w Hotelu znajdujący się w pokoju hotelowym odbiornik radiowy i telewizyjny, a Gość Hotelu wypożycza na czas pobytu do własnego, osobistego użytku w/w odbiornik radiowy i telewizyjny.
 39. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej firmy Euro-Tour Sport & Travel M.M. Tusznio Spółka Jawna w Sandomierzu.

Sandomierz, listopad 2009 roku